توزیع های لينوکس چيست؟ Distribution چیست؟

 

مهمترین برتری گنو/لینوکس، نسبت به سیستم‌عامل‌های انحصاری آن است که این سیستم نرم‌افزار آزاد است. هیچ شرکت، دولت یا گروهی صاحب گنو/لینوکس نیست. شرکت‌ها و گروه‌های بسیاری اقدام به تولید مجموعه نرم‌افزارهای خود، که "پخش" یا "توزیع" نام دارد کرده‌اند. تعداد دقیق پخش‌های گنو/لینوکس مشخص نیست، اما آنچه که مسلم است آن است که بیش از ۲۰۰ پخش ثبت شده‌ی گنو/لینوکس وجود دارد. هر شخصی، با کمی دانش فنی و کمی وقت می‌تواند سیستم عامل گنو/لینوکس خودش را درست کند.

نسخه 18.1 لینوکس Mint به نام Serena انتشار یافت

لینوکس مینت یکی از بهترین دسکتاپ های لینوکس می باشد و در حال حاضر نسخه 18.1 لینوکس Mint با codename به نام Serena انتشار یافته است. ورژن 18.1 Mint برپایه Ubuntu 16.04 می باشد. در حال حاضر دسکتاپ های Mate و Cinnamon را می توانید دانلود نمایید.

Apache2 Permission denied - AH00035: access to / denied / apache2 Error permission

 

In this scenario we use virtaulmin and apache in suexec mode and when rename a user we get follwing error

1-Apache2 Permission denied - AH00035: access to / denied / apache2 Error permission

2-Permission denied because search permissions are missing on a component of the path, after chmod and chgrp

Check Logs

Check  suexec.log
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo tailf /var/log/apache2/suexec.log
[2018-06-04 16:45:52]: target uid/gid (1011/1011) mismatch with directory (1012/1012) or program (1011/1012)
[2018-06-04 16:45:53]: uid: (1011/mbctux) gid: (1011/mbctux) cmd: php7.0.fcgi

Rename user and group in Linux

Current User name: peter

New Username: mbctux

Check  user status
CentOS7x@itstorage:~ $ id peter
uid=1011(peter) gid=1011(peter) groups=1011(peter)
CentOS7x@itstorage:~ $ grep ^mbctux /etc/passwd
peter:x:1011:1011:peter:/home/peter:/bin/false
Rename User and group

usermod -l new_username -m -d /new/home/dir old_username

CentOS7x@itstorage:~ $ sudo usermod -l mbctux -m -d /home/mbctux peter
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo groupmod -n mbctux peter
CentOS7x@itstorage:~ $ id mbctux
uid=1012(mbctux) gid=1012(mbctux) groups=1012(mbctux)

IF SELinux is enabled

Configuring SELinux Policies for Apache2 and joomla

Change Permissions

Change Discretionary Access Control (DAC) Permissions
CentOS7x@itstorage:~ $sudo chown mbctux:mbctux /home/mbctux/ -R
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo find /home/mbctux/public_html/ -type d -exec chmod 755 {} \;
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo find /home/mbctux/public_html/ -type f -exec chmod 644 {} \;
Change Access Control Lists (ACL) Permissions
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo find /home/mbctux -type f -exec sudo setfacl -m g:mbctux:rx {} \;
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo find /home/mbctux -type d -exec sudo setfacl -m g:mbctux:rx {} \;

Change Apache Virtual Host Config

RHEL/CentOS
CentOS7x@itstorage:~ $cat /etc/httpd/conf.d/mbctux.com.conf 
<VirtualHost *:80>
SuexecUserGroup "#1012" "#1012"
ServerName  www.mbctux.com
ServerAlias mbctux.com
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo systemctl restart httpd.service
Debian
CentOS7x@itstorage:~ $ cat /etc/apache2/sites-enabled/mbctux.com.conf 
<VirtualHost *:80>
SuexecUserGroup "#1012" "#1012"
ServerName  www.mbctux.com
ServerAlias mbctux.com
debian9x@itstorage:~ $sudo systemctl restart php5-fpm.service php7.0-fpm.service apache2.service
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط

Check Apache2 log

Install Needed pkgs

RHEL / CentOS
CentOS@itstorage:~ $ sudo yum install --enablerepo=epel apachetop lnav
Debian / Ubuntu
deb@itstorage:~ $ sudo apt-get install lnav apachetop

Check Apache2 Logs

apachetop - display real-time web server statistics
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo apachetop -f /home/itstorage/logs/access_log
lnav - ncurses-based log file viewer
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo lnav /home/itstorage/logs/access_log
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط

Configuring SELinux Policies for Apache2 and joomla

Security-Enhanced Linux is a Linux kernel security module that provides a mechanism for supporting access control security policies, including United States Department of Defense–style mandatory access controls. Wikipedia
Developed by: Red Hat
Stable release: 2.5 / 23 February 2016
Written in: C
Initial release: January 1, 1998
License: GNU GPL
Original authors: National Security AgencyRed Hat

Check All Directories

Check root of mbctux host
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo ls /home/mbctux
awstats  etc       ftp    logs     public_html    ssl.cert      ssl.everything  tmp
cgi-bin  fcgi-bin  homes  Maildir  ssl.ca     ssl.combined  ssl.key         virtualmin-backup
Check www of mbctux host
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo ls /home/mbctux/public_html
images         layouts     phpinfo      robots.txt.dist
administrator  components             includes   libraries    tmp  
awstats-icon   configuration.php        index.php  LICENSE.txt       
awstatsicons   logs     suexec.cgi bin        templates
cache          icon       language     modules    robots.txt  
Check CGI and FCGI
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo ls /home/mbctux/fcgi-bin -la
total 16
drwxr-xr-x+  2 mbctux mbctux 4096 Jun  4 16:25 .
drwxr-x---+ 13 mbctux mbctux 4096 Jun  5 14:40 ..
-rwxr-xr-x+  1 mbctux mbctux  219 Jun  4 16:25 php5.fcgi
-rwxr-xr-x+  1 mbctux mbctux  167 Jun  4 16:25 php7.0.fcgi
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo ls /home/mbctux/cgi-bin -la
total 20
drwxr-x---+  2 mbctux mbctux 4096 Jun  4 16:19 .
drwxr-x---+ 13 mbctux mbctux 4096 Jun  5 14:40 ..
-rwxr-xr-x+  1 mbctux mbctux   43 Jun  4 12:35 awstats.pl
lrwxrwxrwx   1 mbctux mbctux   23 Jun  4 12:35 lang -> /usr/share/awstats/lang
lrwxrwxrwx   1 mbctux mbctux   22 Jun  4 12:35 lib -> /usr/share/awstats/lib
-rwxr-xr-x+  1 mbctux mbctux  234 Jun  4 16:19 php5.cgi
-rwxr-xr-x+  1 mbctux mbctux  182 Jun  4 16:19 php7.0.cgi
lrwxrwxrwx   1 mbctux mbctux   26 Jun  4 12:35 plugins -> /usr/share/awstats/plugins

The SELinux is enabled

Install needed pkgs
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo yum install -y policycoreutils-python setroubleshooting
Apache Context Types
httpd_sys_content_t     Read-only directories and files used by Apache
httpd_sys_rw_content_t  Readable and writable directories and files used by Apache. Assign this to directories where files can be created or modified by your application, or assign it to files directory to allow your application to modify them.
httpd_log_t     Used by Apache to generate and append to web application log files.
httpd_cache_t     Assign to a directory used by Apache for caching, if you are using mod_cache.

Create the Policies

httpd_sys_content_t context

Create a policy to assign the httpd_sys_content_t context to the /home/user directory, and all child directories and files.

CentOS7x@itstorage:~ $ sudo setsebool -P httpd_enable_homedirs 1 ; sudo setsebool -P httpd_enable_cgi 1
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo chcon -R -t httpd_sys_content_t  "/home(/.*)?"
httpd_sys_script_exec_t context
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo chcon -t httpd_sys_script_exec_t /home/mbctux/cgi-bin/php5.cgi
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo chcon -t httpd_sys_script_exec_t /home/mbctux/cgi-bin/php7.0.cgi
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo chcon -t httpd_sys_script_exec_t /home/mbctux/fcgi-bin/php5.fcgi
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo chcon -t httpd_sys_script_exec_t /home/mbctux/fcgi-bin/php7.0.fcgi
httpd_log_t context

Create a policy to assign the httpd_log_t context to the logging directories.

CentOS7x@itstorage:~ $ sudo semanage fcontext -a -t httpd_log_t "/home/mbctux/logs(/.*)?"
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo semanage fcontext -a -t httpd_log_t "/home/mbctux/public_html/logs(/.*)?"
httpd_cache_t context

Create a policy to assign the httpd_cache_t context to our cache directories.

CentOS7x@itstorage:~ $ sudo semanage fcontext -a -t httpd_cache_t "/home/mbctux/public_html/cache(/.*)?"
Allowing ReadWrite Access httpd_sys_rw_content_t context

Create a policy to assign the httpd_sys_rw_content_t context to the tmp directory, all child files and joomla configuration files.

CentOS7x@itstorage:~ $ sudo semanage fcontext -a httpd_sys_rw_content_t "/home/mbctux/tmp(/.*)?"
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo semanage fcontext -a httpd_sys_rw_content_t "/home/mbctux/home(/.*)?"
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo semanage fcontext -a httpd_sys_rw_content_t "/home/mbctux/awast(/.*)?"
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo semanage fcontext -a httpd_sys_rw_content_t "/home/mbctux/Maildir(/.*)?"
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo semanage fcontext -a httpd_sys_rw_content_t "/home/mbctux/virtualmin-backup(/.*)?"
CentOS7x@itstorage:~ $sudo semanage fcontext -a httpd_sys_rw_content_t "/home/mbctux/public_html/tmp(/.*)?"
CentOS7x@itstorage:~ $sudo semanage fcontext -a httpd_sys_rw_content_t "/home/mbctux/public_html/images(/.*)?"
CentOS7x@itstorage:~ $sudo semanage fcontext -a httpd_sys_rw_content_t "/home/mbctux/public_html/templates(/.*)?"
CentOS7x@itstorage:~ $sudo semanage fcontext -a httpd_sys_rw_content_t "/home/mbctux/public_html/administrator(/.*)?"
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo semanage fcontext -a httpd_sys_rw_content_t "/home/mbctux/public_html/configuration.php"

Applying the SELinux Policy

CentOS7x@itstorage:~ $ sudo restorecon -Rv /home

Check Booleans

CentOS7x@itstorage:~ $ sudo getsebool -a | grep httpd  
allow_httpd_anon_write --> off  
allow_httpd_bugzilla_script_anon_write --> off  
allow_httpd_cvs_script_anon_write --> off  
allow_httpd_mod_auth_pam --> off  
allow_httpd_nagios_script_anon_write --> off  
allow_httpd_prewikka_script_anon_write --> off  
allow_httpd_squid_script_anon_write --> off  
allow_httpd_sys_script_anon_write --> off  
httpd_builtin_scripting --> on  
httpd_can_network_connect --> off  
httpd_can_network_connect_db --> off  
httpd_can_network_relay --> off  
httpd_can_sendmail --> on  
httpd_disable_trans --> off  
httpd_enable_cgi --> on  
httpd_enable_ftp_server --> off  
httpd_enable_homedirs --> on  
httpd_execmem --> off  
httpd_read_user_content --> off  
httpd_rotatelogs_disable_trans --> off  
httpd_setrlimit --> off  
httpd_ssi_exec --> off  
httpd_suexec_disable_trans --> off  
httpd_tty_comm --> on  
httpd_unified --> on  
httpd_use_cifs --> off  
httpd_use_nfs --> off

Change Permissions

Change Discretionary Access Control (DAC) Permissions
CentOS7x@itstorage:~ $sudo chown mbctux:mbctux /home/mbctux/ -R
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo find /home/mbctux/public_html/ -type d -exec chmod 755 {} \;
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo find /home/mbctux/public_html/ -type f -exec chmod 644 {} \;
Change Access Control Lists (ACL) Permissions
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo find /home/mbctux -type f -exec sudo setfacl -m g:mbctux:rx {} \;
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo find /home/mbctux -type d -exec sudo setfacl -m g:mbctux:rx {} \;
Change Attribute set "immutable" flag
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo chattr +i /home/mbctux/cgi-bin/php5.cgi
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo chattr +i /home/mbctux/cgi-bin/php7.0.cgi
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo chattr +i /home/mbctux/fcgi-bin/php5.fcgi
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo chattr +i /home/mbctux/fcgi-bin/php7.0.fcgi

Change Apache Virtual Host Config

CentOS7x@itstorage:~ $ cat /etc/httpd/conf.d/mbctux.com.conf 
<VirtualHost *:80>
SuexecUserGroup "#1012" "#1012"
ServerName  www.mbctux.com
ServerAlias mbctux.com
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo systemctl restart httpd.service
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط

How to rename user, group and home directory in Linux

 

Rename user and group in Linux

Current User name: peter

New Username: mbctux

Check  user status
CentOS7x@itstorage:~ $ id peter
uid=1011(peter) gid=1011(peter) groups=1011(peter)
CentOS7x@itstorage:~ $ grep ^mbctux /etc/passwd
peter:x:1012:1012:peter:/home/peter:/bin/false
Rename User and group

usermod -l new_username -m -d /new/home/dir old_username

CentOS7x@itstorage:~ $ sudo usermod -l mbctux -m -d /home/mbctux peter
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo groupmod -n mbctux peter
CentOS7x@itstorage:~ $ id mbctux
uid=1012(mbctux) gid=1012(mbctux) groups=1012(mbctux)

Change Permissions

Change Discretionary Access Control (DAC) Permissions
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo chown mbctux:mbctux /home/mbctux/ -R
Change Access Control Lists (ACL) Permissions
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo find /home/mbctux -type f -exec sudo setfacl -m g:mbctux:rx {} \;
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo find /home/mbctux -type d -exec sudo setfacl -m g:mbctux:rx {} \;
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط

آموزش نصب و فعالسازی Adobe Flash Player بر روی همه لینوکس ها در فایرفاکس

 نصب فلش پلیر در لینوکس کمی سر درگم کننده است. روشی را که در این صفحه ITStorage آموزش می دهم برای همه لینوکس ها می توانید بکار بگیرید. مراحل را دنبال نمایید.

ابتدا از آدرس زیر آخرین ورژن Adobe Flash Player را دانلود نمایید.

https://get.adobe.com/flashplayer/

 دقت کنید نه RPM و نه DEB را دانلود نمایید بسته .tar.gz را مطابق شکل زیر انتخاب و دانلود نمایید. ورژن  NPAPI و 64bit یا 32bit بسته به سیستم عامل و ورژن فایرفاکس

Adob-Flash-Player-napi-flash_player_npapi_linux_31.0.x86_64.tar.gz

 

روال نصب و فعال سازی فلش پلیر در فایرفاکس روی لینوکس

$ tar -xvzf flash_player_npapi_linux.x86_64.tar.gz
$ ls
LGPL  libflashplayer.so  license.pdf  readme.txt  usr

 

$ sudo cp -riv libflashplayer.so /home/bahmani/.mozilla/plugins/
$ sudo cp -riv usr/* /usr/

  بعد از انجام مراحل فوق فایرفاکس را ببندید و مجدد باز نمایید سپس در آدرس بار about:plugins را تایپ نمایید در انتهای پلاگین ها می بایست  متن زیر را مطابق تصویر مشاهده نمایید. مسیر Path برای شما در قسمت bahmani به نام کاربری شما تغییر می کند.

Shockwave Flash

File:libflashplayer.so
Path:/home/bahmani/.mozilla/plugins/libflashplayer.so
Version:28.0.0.161
State: Enabled
Shockwave Flash 28.0 r0

 برای تست کارکرد صحیح Adobe Flash Player  آدرس زیر را در فایرفاکس تایپ نمایید.

http://get.adobe.com/flashplayer/about/

در صورت علکرد صحیح می بایست تصویر مشابه زیر را در فایرفاکس خود مشاهده نمایید.

مطالب و دوره های آموزشی مرتبط
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط

 

ایجاد ساختار دلخواه پارتیشن بندی در نصب Linux Mint Sara در کنار ویندوز 10 - how Install Linux mint with LVM

 

                                

 

ایجاد ساختار دلخواه پارتیشن بندی و یا استفاده از LVM در نصب linux mint

windows c:  sda1

 

 

Linux    
پارتیشن سایز نوع پارتیشن
boot 1G (sda2)
swap 4G (sda3)
/ 14G LVM
/home 4G LVM

 

 

 

 

 

 هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط

 

تقویم جلالی در لینوکس - linux jalali StarCalendar

بر روی لینوکس خود نیازمند یک تقویم جلالی می باشید که بتوانید کار ها ی خود را بر اساس تقویم جلالی مدیریت نمایید. در این آموزش itstorage  به روش نصب و راه اندازی آن می پردازیم.

سیستم عامل گنو/لينوکس چيست؟

 

خـیـلی قبل‌تر از زمانی که توروالدز کار بر روی هسته لینوکس را آغاز کند، شـخـصی بـه نـام ریچارد استالمن(Richard Stallman)کار خود را در آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی دانشگاهMITرهـا کرده بود تـا به توسعه یک سیستم‌عامل یـونیکس مانند بپردازد.او بنیاد نرم‌افزار آزاد(Free Software Foundation)را تـأسـیس کرد و مـجـوزGNU General Public Licenceیا اختصاراًGPLرا ایجاد و شروع به توسـعه نرم‌افزار‌های مختلف مورد نیاز برای این سیستم‌عامل نمود.

معرفی پرینتر در لینوکس

                                
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط

معرفی لینوکس مینت سارا - Mint Sarah

 

انتخاب بهترین توزیع لینوکس برای دسکتاب بسیار دشوار است. باید این نکته را در نظر داشت که هرکدام از توزیع‌ها، کاربرد مختلفی دارند و انتخاب پرکاربردترین و بهترین آن‌ها، دشوار است. اما نسخه‌ی 18.0 از لینوکس مینت را می توان بهترین توزیع لینوکس برای دسکتاپ دانست.
کاربران ویندوز می توانند در کنار سیستم عامل ویندوز خود یکی از توزیع‌های لینوکسی از جمله مینت, اوبونتو یا فدورا و دیگر توزیع‌ها را نصب کنند. توزیع‌های لینوکسی دسکتاپ، برای یک کاربر عادی بیشترین استفاده را خواهد داشت. طی این سال‌ها این عنوان را اوبونتو و بعد فدورا و در حال حاضر مینت کسب کرده‌ است. در حال حاضر مینت از اوبونتو و فدورا پیشی گرفته است. آخرین نسخه این توزیع، لینوکس مینت 18 با عنوان «Sarah» منتشر شده است.

در این آموزش تصویری به روش نصب لینوکس mint در کنار ویندوز می پردازیم.

نصب دسکتاپ گرافیکی Cinnamon در CentOS7x

 

 

 

 ابتدا Repository های مورد نیاز را از طریق مسیر های زیر فعال نمایید.

 

 

Configure RHEL/Centos Repository

فعال سازی Remi Repository بر روی CentOS 7x / RHEL 7x

Create Local YUM repository on RHEL/CentOS7x using DVD

فعال سازی Repository EPEL بر روی CentOS 7x / RHEL 7x / CentOS 6x / RHEL 6x

فعال سازی The Software Collections ( SCL ) Repository بر روی CentOS 7x / RHEL 7x

Installing Cinnamon-Desktop:

List the available package groups for CentOS 7
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo yum group list

Loaded plugins: fastestmirror
There is no installed groups file.
Maybe run: yum groups mark convert (see man yum)
Loading mirror speeds from cached hostfile
Available Environment Groups:
 Minimal Install
 Compute Node
 Infrastructure Server
 File and Print Server
 Basic Web Server
 Virtualization Host
 Server with GUI
 GNOME Desktop
 KDE Plasma Workspaces
 Development and Creative Workstation
Available Groups:
 Compatibility Libraries
 Console Internet Tools
 Development Tools
 Graphical Administration Tools
 Legacy UNIX Compatibility
 Scientific Support
 Security Tools
 Smart Card Support
 System Administration Tools
 System Management
Done
CentOS 7:
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo yum --enablerepo=epel -y install cinnamon*
Enable GUI on system startup
rhel7x@itstorage:~ $ sudo systemctl get-default
multi-user.target
rhel7x@itstorage:~ $ sudo systemctl set-default graphical.target
Removed symlink /etc/systemd/system/default.target.
Created symlink from /etc/systemd/system/default.target to /usr/lib/systemd/system/graphical.target.
rhel7x@itstorage:~ $ sudo systemctl get-default
graphical.target
Reboot or run following cmds
rhel7x@itstorage:~ $ sudo reboot
OR
rhel7x@itstorage:~ $ sudo systemctl isolate graphical.target
Option B: If you start Cinnamon with startx, set like follows.
rhel7x@itstorage:~ $ sudo echo "exec /usr/bin/cinnamon-session" >> ~/.xinitrc
rhel7x@itstorage:~ $ startx

 

 

 

 

 

 

مطالب و دوره های آموزشی مرتبط
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط

 

 

نصب دسکتاپ گرافیکی GNOME در CentOS

 

 

 

 ابتدا Repository های مورد نیاز را از طریق مسیر های زیر فعال نمایید.

 

 

Configure RHEL/Centos Repository

فعال سازی Remi Repository بر روی CentOS 7x / RHEL 7x

Create Local YUM repository on RHEL/CentOS7x using DVD

فعال سازی Repository EPEL بر روی CentOS 7x / RHEL 7x / CentOS 6x / RHEL 6x

فعال سازی The Software Collections ( SCL ) Repository بر روی CentOS 7x / RHEL 7x

Installing GNOME-Desktop:

List the available package groups for CentOS 7
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo yum group list

Loaded plugins: fastestmirror
There is no installed groups file.
Maybe run: yum groups mark convert (see man yum)
Loading mirror speeds from cached hostfile
Available Environment Groups:
 Minimal Install
 Compute Node
 Infrastructure Server
 File and Print Server
 Basic Web Server
 Virtualization Host
 Server with GUI
 GNOME Desktop
 KDE Plasma Workspaces
 Development and Creative Workstation
Available Groups:
 Compatibility Libraries
 Console Internet Tools
 Development Tools
 Graphical Administration Tools
 Legacy UNIX Compatibility
 Scientific Support
 Security Tools
 Smart Card Support
 System Administration Tools
 System Management
Done
CentOS 7:
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo yum groupinstall "GNOME Desktop" "Graphical Administration Tools"
RHEL 7:
rhel7x@itstorage:~ $ sudo yum groupinstall "Server with GUI"
Enable GUI on system startup
rhel7x@itstorage:~ $ sudo systemctl get-default
multi-user.target
rhel7x@itstorage:~ $ sudo systemctl set-default graphical.target
Removed symlink /etc/systemd/system/default.target.
Created symlink from /etc/systemd/system/default.target to /usr/lib/systemd/system/graphical.target.
rhel7x@itstorage:~ $ sudo systemctl get-default
graphical.target
Option A: Reboot or run following cmds
rhel7x@itstorage:~ $ sudo reboot
OR
rhel7x@itstorage:~ $ sudo systemctl isolate graphical.target
Option B: If you start GNOME with startx, set like follows.
rhel7x@itstorage:~ $ sudo echo "exec gnome-session" >> ~/.xinitrc
rhel7x@itstorage:~ $ startx
License Agreement:

Accept the license by clicking on the “LICENSE INFORMATION“.

 

 

مطالب و دوره های آموزشی مرتبط
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط

 

 

نصب دسکتاپ گرافیکی KDE در CentOS7x

 

 

 

 ابتدا Repository های مورد نیاز را از طریق مسیر های زیر فعال نمایید.

 

 

Configure RHEL/Centos Repository

فعال سازی Remi Repository بر روی CentOS 7x / RHEL 7x

Create Local YUM repository on RHEL/CentOS7x using DVD

فعال سازی Repository EPEL بر روی CentOS 7x / RHEL 7x / CentOS 6x / RHEL 6x

فعال سازی The Software Collections ( SCL ) Repository بر روی CentOS 7x / RHEL 7x

Installing KDE-Desktop:

List the available package groups for CentOS 7
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo yum group list

Loaded plugins: fastestmirror
There is no installed groups file.
Maybe run: yum groups mark convert (see man yum)
Loading mirror speeds from cached hostfile
Available Environment Groups:
 Minimal Install
 Compute Node
 Infrastructure Server
 File and Print Server
 Basic Web Server
 Virtualization Host
 Server with GUI
 GNOME Desktop
 KDE Plasma Workspaces
 Development and Creative Workstation
Available Groups:
 Compatibility Libraries
 Console Internet Tools
 Development Tools
 Graphical Administration Tools
 Legacy UNIX Compatibility
 Scientific Support
 Security Tools
 Smart Card Support
 System Administration Tools
 System Management
Done
CentOS 7:
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo yum -y groups install "KDE Plasma Workspaces"
Enable GUI on system startup
rhel7x@itstorage:~ $ sudo systemctl get-default
multi-user.target
rhel7x@itstorage:~ $ sudo systemctl set-default graphical.target
Removed symlink /etc/systemd/system/default.target.
Created symlink from /etc/systemd/system/default.target to /usr/lib/systemd/system/graphical.target.
rhel7x@itstorage:~ $ sudo systemctl get-default
graphical.target
Option A: Reboot or run following cmds
rhel7x@itstorage:~ $ sudo reboot
OR
rhel7x@itstorage:~ $ sudo systemctl isolate graphical.target
Option B: If you start KDE Plasma Workspaces with startx, set like follows.
rhel7x@itstorage:~ $ sudo echo "exec startkde" >> ~/.xinitrc
rhel7x@itstorage:~ $ startx

 

 

 

 

 

 

مطالب و دوره های آموزشی مرتبط
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط

 

 

نصب دسکتاپ گرافیکی MATE Desktop Environment در CentOS7x

 

 

 

 ابتدا Repository های مورد نیاز را از طریق مسیر های زیر فعال نمایید.

 

 

Configure RHEL/Centos Repository

فعال سازی Remi Repository بر روی CentOS 7x / RHEL 7x

Create Local YUM repository on RHEL/CentOS7x using DVD

فعال سازی Repository EPEL بر روی CentOS 7x / RHEL 7x / CentOS 6x / RHEL 6x

فعال سازی The Software Collections ( SCL ) Repository بر روی CentOS 7x / RHEL 7x

Installing Xfce Desktop Environment:

List the available package groups for CentOS 7
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo yum group list

Loaded plugins: fastestmirror
There is no installed groups file.
Maybe run: yum groups mark convert (see man yum)
Loading mirror speeds from cached hostfile
Available Environment Groups:
 Minimal Install
 Compute Node
 Infrastructure Server
 File and Print Server
 Basic Web Server
 Virtualization Host
 Server with GUI
 GNOME Desktop
 KDE Plasma Workspaces
 Development and Creative Workstation
Available Groups:
 Compatibility Libraries
 Console Internet Tools
 Development Tools
 Graphical Administration Tools
 Legacy UNIX Compatibility
 Scientific Support
 Security Tools
 Smart Card Support
 System Administration Tools
 System Management
Done
CentOS 7:
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo yum -y groupinstall X11
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo yum --enablerepo=epel -y groups install "MATE Desktop"
Enable GUI on system startup
rhel7x@itstorage:~ $ sudo systemctl get-default
multi-user.target
rhel7x@itstorage:~ $ sudo systemctl set-default graphical.target
Removed symlink /etc/systemd/system/default.target.
Created symlink from /etc/systemd/system/default.target to /usr/lib/systemd/system/graphical.target.
rhel7x@itstorage:~ $ sudo systemctl get-default
graphical.target
Option A: Reboot or run following cmds
rhel7x@itstorage:~ $ sudo reboot
OR
rhel7x@itstorage:~ $ sudo systemctl isolate graphical.target
Option B: If you start MATE Desktop Environment with startx, set like follows.
rhel7x@itstorage:~ $ sudo echo "exec /usr/bin/mate-session" >> ~/.xinitrc
rhel7x@itstorage:~ $ startx

 

 

 

 

 

 

مطالب و دوره های آموزشی مرتبط
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط

 

 

نصب دسکتاپ گرافیکی Xfce4 Desktop Environment در CentOS7x

 

 

 

 ابتدا Repository های مورد نیاز را از طریق مسیر های زیر فعال نمایید.

 

 

Configure RHEL/Centos Repository

فعال سازی Remi Repository بر روی CentOS 7x / RHEL 7x

Create Local YUM repository on RHEL/CentOS7x using DVD

فعال سازی Repository EPEL بر روی CentOS 7x / RHEL 7x / CentOS 6x / RHEL 6x

فعال سازی The Software Collections ( SCL ) Repository بر روی CentOS 7x / RHEL 7x

Installing Xfce Desktop Environment:

List the available package groups for CentOS 7
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo yum group list

Loaded plugins: fastestmirror
There is no installed groups file.
Maybe run: yum groups mark convert (see man yum)
Loading mirror speeds from cached hostfile
Available Environment Groups:
 Minimal Install
 Compute Node
 Infrastructure Server
 File and Print Server
 Basic Web Server
 Virtualization Host
 Server with GUI
 GNOME Desktop
 KDE Plasma Workspaces
 Development and Creative Workstation
Available Groups:
 Compatibility Libraries
 Console Internet Tools
 Development Tools
 Graphical Administration Tools
 Legacy UNIX Compatibility
 Scientific Support
 Security Tools
 Smart Card Support
 System Administration Tools
 System Management
Done
CentOS 7:
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo yum -y groupinstall X11
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo yum --enablerepo=epel -y groups install "Xfce"
Enable GUI on system startup
rhel7x@itstorage:~ $ sudo systemctl get-default
multi-user.target
rhel7x@itstorage:~ $ sudo systemctl set-default graphical.target
Removed symlink /etc/systemd/system/default.target.
Created symlink from /etc/systemd/system/default.target to /usr/lib/systemd/system/graphical.target.
rhel7x@itstorage:~ $ sudo systemctl get-default
graphical.target
Option A: Reboot or run following cmds
rhel7x@itstorage:~ $ sudo reboot
OR
rhel7x@itstorage:~ $ sudo systemctl isolate graphical.target
Option B: If you start Xfce Desktop Environment with startx, set like follows.
rhel7x@itstorage:~ $ sudo echo "exec /usr/bin/xfce4-session" >> ~/.xinitrc
rhel7x@itstorage:~ $ startx

 

 

 

 

 

 

مطالب و دوره های آموزشی مرتبط
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط

 

 

نصب دسکتاپ گرافیکی با حداقل بسته های نرم افزاری - Install Minimal Desktop "GNOME" on CentOS7x

 

 

 

 ابتدا Repository های مورد نیاز را از طریق مسیر های زیر فعال نمایید.

 

 

Configure Centos Repository:

 

فعال سازی Remi Repository بر روی CentOS 7x / RHEL 7x

Create Local YUM repository on RHEL/CentOS7x using DVD

فعال سازی Repository EPEL بر روی CentOS 7x / RHEL 7x / CentOS 6x / RHEL 6x

فعال سازی The Software Collections ( SCL ) Repository بر روی CentOS 7x / RHEL 7x

Installing Minimal Desktop "GNOME" :

List the available package groups for CentOS 7
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo yum group list

Loaded plugins: fastestmirror
There is no installed groups file.
Maybe run: yum groups mark convert (see man yum)
Loading mirror speeds from cached hostfile
Available Environment Groups:
 Minimal Install
 Compute Node
 Infrastructure Server
 File and Print Server
 Basic Web Server
 Virtualization Host
 Server with GUI
 GNOME Desktop
 KDE Plasma Workspaces
 Development and Creative Workstation
Available Groups:
 Compatibility Libraries
 Console Internet Tools
 Development Tools
 Graphical Administration Tools
 Legacy UNIX Compatibility
 Scientific Support
 Security Tools
 Smart Card Support
 System Administration Tools
 System Management
Done
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo yum -y install xorg-x11-apps xorg-x11-utils xorg-x11-xinit xorg-x11-xauth xorg-x11-server-Xorg xorg-x11-font*
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo yum -y install gnome-classic-session gnome-terminal nautilus-open-terminal control-center liberation-mono-fonts
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo yum -y install firefox

Installing Graphical Administration Tools:

Optional:
CentOS7x@itstorage:~ $ sudo yum -y groupinstall "Graphical Administration Tools"

Enable GUI on system startup

CentOS7x@itstorage:~ $ sudo systemctl get-default
multi-user.target
CentOs7x@itstorage:~ $ sudo systemctl set-default graphical.target
Removed symlink /etc/systemd/system/default.target.
Created symlink from /etc/systemd/system/default.target to /usr/lib/systemd/system/graphical.target.
CentOSl7x@itstorage:~ $ sudo systemctl get-default
graphical.target
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط

نصب لینوکس Mint Sarah در کنار ویندوز 10 - Install Linux mint Alongside Windows 10

 

                                

انتخاب بهترین توزیع لینوکس برای دسکتاب بسیار دشوار است. باید این نکته را در نظر داشت که هرکدام از توزیع‌ها، کاربرد مختلفی دارند و انتخاب پرکاربردترین و بهترین آن‌ها، دشوار است. اما نسخه‌ی 18.0 از لینوکس مینت را می توان بهترین توزیع لینوکس برای دسکتاپ دانست.
کاربران ویندوز می توانند در کنار سیستم عامل ویندوز خود یکی از توزیع‌های لینوکسی از جمله مینت, اوبونتو یا فدورا و دیگر توزیع‌ها را نصب کنند. توزیع‌های لینوکسی دسکتاپ، برای یک کاربر عادی بیشترین استفاده را خواهد داشت. طی این سال‌ها این عنوان را اوبونتو و بعد فدورا و در حال حاضر مینت کسب کرده‌ است. در حال حاضر مینت از اوبونتو و فدورا پیشی گرفته است. آخرین نسخه این توزیع، لینوکس مینت 18 با عنوان «Sarah» منتشر شده است.

در این آموزش تصویری به روش نصب لینوکس mint در کنار ویندوز می پردازیم.

 هرگونه نشر و کپی برداری بدون ذکر منبع و نام نویسنده دارای اشکال اخلاقی می باشد.
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط
1 2