آموزش نصب زبیکس بر ساختار ویرچوال مین - Zabbix Monitoring Install with virtualmin

webserver در لینوکس و سرویسهای مرتبط با آن
 
 
                                
 

آموزش نصب زبیکس بر ساختار ویرچوال مین - Zabbix Monitoring Install with virtualmin

ZABBIX یک نرم افزار کامل در سطح سازمانی است که برای مانیتورینگ دسترسی و کارایی زیرساختهای آی تی به کار میرود. با ZABBIX تقریبا هیچ محدودیتی در جمع آوری اطلاعات از شبکه وجود ندارد. سیستم مانیتورینگ شبکه ZABBIX یک سرویس مانیتورینگ کارآمد است، به طوری که میتواند در لحظه ده ها هزار سرور، ماشین مجازی، و تجهیزات شبکه را به طور همزمان مانیتور کند.

همراه با ذخیره سازی داده ها، ویژگی های نمایشی و گرافیکی (مانند نقشه ها، گرافها، نمایشها، و …) راه های بسیار انعطاف پذیری با هدف آنالیز و هشدار را در اختیار میگذارد. میتوانید در داده های دریافتی محدودیتی را تنظیم کنید. به محض اینکه رد شد، ZABBIX میتوانید با ایمیل مدیر شبکه را از وقوع این رویداد مطلع سازد.

سیستم مانیتورینگ شبکه ZABBIX یکی از قویترین و شناخته شده ترین سیستمهای مانیتورینگ در دنیا میباشد که از سال ۲۰۰۱ اولین نسخه آن به بازار عرضه شده وتا امروز به عنوان یکی از سیستمهای پیشرو در صنعت مانیتورینگ شبکه و نرم افزارها، نسخه های بسیاری را روانه بازار نموده است.

یکی از مهمترین مشخصات سیستم، متن باز بودن آن است که باعث شده تا اطمینان کاربران به خصوص کاربرانی که دارای اطلاعات حساس در سازمان خود میباشند به این سیستم افزایش یابد.نرم افزار مانیتورینگ Zabbix توسط Alexei Vladishev ساخته شده است و تحت مجوز GNU GPL v2 منتشر می شود.
Zabbix قادر است تا از دیتابیس هایی چون MariaDB,MySQL,PostgreSQL,SQLite,Oracle و IBM DB2 استفاده کند و backend این نرم افزار با زبان برنامه نویسی C نوشته شده است و web frontend آن با زبان برنامه نویسی PHP نوشته شده است.

شرکت پردازش داده رایان مرداس  آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی میباشد. در صورتی که سوالات زیادی در مورد نرم افزار مانیتورینگ شبکه zabbix دارید میتوانید با ما تماس بگیرید.

 

 

#Installing repository configuration package
wget http://repo.zabbix.com/zabbix/3.2/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_3.2-1+jessie_all.deb

dpkg -i zabbix-release_3.2-1+jessie_all.deb
apt-get update

#Installing Zabbix packages
apt-get --no-install-recommends install zabbix-server-mysql
apt-get install snmpd zabbix-frontend-php
apt-get install zabbix-agent


#Creating initial database
cd /usr/share/doc/zabbix-server-mysql
zcat create.sql.gz | mysql -uroot zabbix

#Starting Zabbix server process
vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf
DBHost=localhost
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
DBPassword=zabbix

#Editing PHP configuration for Zabbix frontend
php_value max_execution_time 300
php_value memory_limit 128M
php_value post_max_size 16M
php_value upload_max_filesize 2M
php_value max_input_time 300
php_value always_populate_raw_post_data -1
php_value date.timezone Asia/Tehran

## Create Zabbix User on MariaDB
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'zabbix';
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)

## Grant Permission to zabbix User
MariaDB [(none)]> grant all on zabbix.* to 'zabbix'@'localhost' identified by 'zabbix';
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;

###How To Reset Zabbix Admin Password
mysql -u zabbix -p
MariaDB [(none)]> update zabbix.users set passwd=md5('password') where alias='Admin';

# Edit /etc/zabbix/apache.conf
/etc/zabbix/apache.conf

# Define /zabbix alias, this is the default
<IfModule mod_alias.c>
Alias /zabbix /usr/share/zabbix
</IfModule>

# this is normally the row we need to add...
DirectoryIndex index.html index.htm index.php index.php4 index.php5
SuexecUserGroup "www-data" "www-data"
<Directory /usr/share/zabbix>
Options -Indexes +FollowSymLinks +ExecCGI
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
AddHandler fcgid-script .php
AddHandler fcgid-script .php5
FCGIWrapper /path-to-my-fcgi/fcgi-bin/php5.fcgi .php
FCGIWrapper /path-to-my-fcgi/fcgi-bin/php5.fcgi .php5
</Directory>

# After changing the configuration
# Restart the apache web server and start zabbix.
systemctl restart apache2
systemctl start zabbix-server

در زیر برخی از ویژگیهای ZABBIX را میبینید:

 High performance, high capacity (able to monitor hundreds of thousands of devices)
Auto-discovery of servers and network devices
Low-level discovery
Distributed monitoring with centralized web administration
Support for both polling and trapping mechanisms
Native high performance agents (client software for Linux, Solaris, HP-UX, AIX, FreeBSD, OpenBSD, OS X, Tru64/OSF1, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7)
Agent-less monitoring
JMX monitoring
Web monitoring
Secure user authentication
Flexible user permissions
Web-based interface
SLA, and ITIL KPI metrics on reporting
Flexible e-mail notification on predefined events
High-level (business) view of monitored resources through user-defined visual console screens and dashboards
Audit log

مطالب و دوره های آموزشی مرتبط
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط

برچسب ها: مرجع تخصصی آموزشهای لینوکس , linux, Linux Server Professional - LPIC1, دوره تصویری آموزش لینوکس LPIC1 به زبان فارسی, itstorage مجری دوره های آموزش لینوکس در ایران, دوره آموزش رایگان لینوکس LPIC1, آموزش ویدیویی لینوکس, آموزش ویدیویی لینوکس توسط بهمنی, دوره های تخصصی لینوکس LPI - آی تی استوریج, zabbix

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

  • همه
  • FreeBSD
  • GUI
  • Linux
  • LPIC1
  • LVM
  • RHEL
  • Sysadmin
موارد دیگر کلید SHIFT را برای نمایش همه نگه دارید نمایش همه