چطور بدانیم چه ماژول هایی در آپاچی لود شده است - How to list All loaded Apache Modules

webserver در لینوکس و سرویسهای مرتبط با آن

 

آپاچی ماژول های بسیاری دارد که با اضافه شدن آنها قابلیت های این وب سرور را افزایش میدهند.لیست ماژول های آپاچی نصب شده را می توان با استفاده از دستورهای   httpd / apachectl برای (CentOS، RHEL و غیره) یا apache2 / apache2ctl (دستورات اوبونتو، دبیان و غیره) یافت. بک ماژول میتواند static و یا shared باشد که :

  • static, meaning that it is built into the Apache executable at compile time (and is therefore always available), or
  • shared, meaning that it is loaded at run time by a LoadModule directive within the Apache configuration file.

Some of the common Apache modules include:

mod_ssl – which offers HTTPS for Apache.
mod_rewrite – which allows for matching url patterns with regular expressions, and perform a transparent redirect using .htaccess tricks, or apply a HTTP status code response.
mod_security – which offers you to protect Apache against Brute Force or DDoS attacks.
mod_status – that allows you to monitor Apache web server load and page statics.

List Enabled Modules in HTTPD (RHEL, CentOS)

rhel@itstorage$ sudo httpd -M
rhel@itstorage$ sudo apachectl -M

List Loaded Modules in Apache2 (Debian, Ubuntu)

debian9@itstorage$ sudo apache2 -M
debian9@itstorage$ sudo apache2ctl -M

Output Example:

debian9@itstorage$ sudo source /etc/apache2/envvars
debian9@itstorage$ sudo apache2ctl -t 
Syntax OK
debian9@itstorage$ sudo apachectl configtest
debian9@itstorage$ sudo apache2ctl -M
Loaded Modules:
 core_module (static)
 so_module (static)
 watchdog_module (static)
 http_module (static)
 log_config_module (static)
 logio_module (static)
 version_module (static)
 unixd_module (static)
 access_compat_module (shared)
...
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط

برچسب ها: Apache2, phpmyadmin, mariadb-server, Apache2 Permission denied, Apache Modules, apache2ctl, apachectl, httpd, LoadModule, directive

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

  • همه
  • FreeBSD
  • GUI
  • Linux
  • LPIC1
  • LVM
  • RHEL
  • Sysadmin
موارد دیگر کلید SHIFT را برای نمایش همه نگه دارید نمایش همه