• هرگز با احمق ها بحث نکنید.آنها اول شما را تا سطح خودشان پایین می کشند، بعد با تجربه ی یک عمر زندگی در آن سطح، شما را شکست می دهند! - مارک تواین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

اخبار و اطلاعات فناوری

حمله به تجهیزات سیسکو CVE-2018-0171

اخبار و اطلاعات فناوری
اکسپلویت سویچ های سیسکو از نوع اجرای کد از راه دور، همکنون باعث اختلال گسترده در برخی از شبکه های حیاطی کشور شده است در این مدل حمله هکر با اجرای کد اکسپلویت  تمامی برنامه ریزی روتر و سویچ را به حالت پیشفرض برمیگرداند.
این آسیب پذیری طیف زیادی از محصولات این شرکت را در بر میگیرد. و بایستی به سرعت برطرف شود. خلاصه این رویداد ناگوار بدین شرح است.
1 2 3 4 5